Iznajmljivači

Postanite naš iznajmljivač i BESPLATNO UVRSTITE svoje smještajne kapacitete na stranice Adiona travel turističke agencije!

 

Niste zadovoljni brojem rezervacija Vašeg smještaja? Nemate vremena brinuti se o rezervacijama i dočeku gostiju?

Nudimo Vam:

DIREKTNE REZERVACIJE ~ PROFESIONALNO OGLAŠAVANJE ~ KORISNIČKA PODRŠKA 24/7 

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA PDV-A I POSREDNIČKE PROVIZIJE ~ CHECK-IN I PRIJAVA GOSTIJU 

ODRŽAVANJE KOMPLETNE KOMUNIKACIJE S GOSTOM

 

___________________________________________________________________

Ugovor/Opći uvjeti suradnje sa iznajmljivačima

UGOVORNE STRANE

 Članak 1.
Adiona travel j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) je turistička agencija sa sjedištem tvrtke u Splitu, Petrova 19.
Agencija ima turističku poslovnicu na adresi Pojišanska 12, 21000 Split.
Agencija potvrđuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti  turističkih agencija, te da se ovom djelatnošću bavi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Članak 2.
Iznajmljivač smještajnih jedinica je ( u daljnjem tekstu Iznajmljivač) je fizička ili pravna osoba koja prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti smije i može obavljati ugostiteljsku djelatnost.
Iznajmljivač potvrđuje da je ovlašten samostalno sklapati pravni posao kojim se predmetni objekt iznajmljuje kao ugostiteljski sadržaj namijenjen pružanju ugostiteljskih usluga.
Ukoliko bi se naknadno ispostavilo da potpisnik ovog Ugovora nema ovlaštenja za koja je prethodnim stavkom ovog članka izjavio da ih ima, Agencija stječe pravo potraživati od potpisnika ovog Ugovora iznos cjelokupno nastale štete koju bi inače potraživala od Iznajmljivača zbog neispunjenja obveza preuzetih ovom Ugovorom.

PREDMET UGOVORA

Članak 3.
Predmet ovog ugovora je prodaja turističkih usluga i smještajnih kapaciteta u svoje ime i za račun Iznajmljivača posredstvom Agencije putem interneta ili drugih kanala.
Iznajmljivač daje za pravo Agenciji iznajmljivati iznajmljivačeve smještajne kapacitete.
Agencija će Iznajmljivačeve smještajne kapacitete prodavati pod vlastitim oznakama.

Članak 4.
Suradnja među strankama ne temelji se na fiksnom zakupu, već se iznajmljivačevi kapaciteti zakupljuju na upit.
Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne nepopunjenosti iznajmljivačevih smještajnih kapaciteta.

Članak 5.
Dopune i izmjene ovog ugovora donosit će se isključivo u pisanom obliku.

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 6.
Iznajmljivač je obvezan imati sva zakonom propisana odobrenja i dozvole, rješenja i dokumente za pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje nudi u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.
Iznajmljivač je isprave iz stavka I. ovog članka dužan dati na uvid djelatnicima Agencije, a  u smještajnoj jedinici dužan je iste držati na zakonom predviđenom mjestu.

Članak 7.
Prilikom sklapanja ovog Ugovora Iznajmljivač će obavijestiti Agenciju o svim već rezerviranim terminima svojih smještajnih jedinica, ako i o svim danim opcijama za iste, te se obvezuje da će kontinuirano, za vrijeme trajanja Ugovora, uvijek pravovremeno ažurirati uvid Agencije u stvarno stanje raspoloživosti njegovih smještajnih kapaciteta u realnom vremenu, na način da će podatke o istima unijeti u PRISTUPNICU koja je sastavni dio ovog Ugovora.
Iznajmljivač će telefonski, fax uređajem, sms porukom ili e-mailomobavještavati Agenciju o svakoj odobrenoj opciji, odnosno sklopljenoj rezervaciji koju je realizirao nezavisno od Agencije, tj. samostalno ili uz pomoć neke druge turističke agencije.
Eventualni prigovor Iznajmljivača da Agencija nije evidentirala njegovu dojavu dana direktne opcije ili direktno potvrđene rezervacije bit će uzet u razmatranje isključivo ukoliko je popraćen sa točnim vremenom dojave sms ili e-mail porukom, točnim vremenom zaprimanja potvrde o uspješno isporučenoj fax poruci, odnosno točnim vremenom obavljanja telefonskog razgovora kojim je dojava direktne opcije/rezervacije izvršena.
Iznajmljivač se stoga upućuje da pohrani podatke o mediju i vremenu dojave svake direktne opcije/rezervacije.
Prigovor Iznajmljivača o agencijskom neevidentiranju njegove dojave direktne opcije/rezervacije bez točnog vremena i medija dojave nema pravnu važnost, te se kao takav neće uzeti u razmatranje.

Članak 8.
Iznajmljivač se obvezuje da će o svakoj promjeni koja se tiče podataka navedenih u Ugovoru odnosno Pristupnici i obrascima za smještajne jedinice u roku od 3 dana, računajući od dana kad je promjena nastupila, obavijestiti Agenciju u izravnim telefonskim javljanjem, pismom, faxom ili elektroničkom poštom.
Promjena tekstualnih i slikovnih podataka  koji su uneseni u obrazac o smještajnoj jedinici za koju postoji potvrđena rezervacija nije dopuštena.

Članak 9.
Iznajmljivač potpisom ovog Ugovora daje suglasnost Agenciji da ona, njegove smještajne kapacitete oglasi preko Internet oglasnih kanala, kao i putem distributivne mreže svojih partnera (subagenata), a s kojima Agencija poslovno surađuje.
Podatke o iznajmljivačevim smještajnim kapacitetima Agencija ne prikuplja samostalno, već na internetu objavljuje podatke koje joj je proslijedio iznajmljivač.
Iznajmljivač odgovara za istinitost informacija i podataka o svojim smještajnim kapacitetima, te za vjerodostojnost fotografija.
Iznajmljivač nadalje posebno garantira Agenciji da je on vlasnik svih poslanih joj fotografija, te da ima autorska prava nad njima.
Agencija se obvezuje da će podatke o smještajnim kapacitetima uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu promidžbe, reklame i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta, partner agencija i drugih medija, te ih za tu namjenu može koristiti bez ograničenja.
Agencija se obvezuje objaviti slike i podatke o smještajnim kapacitetima iz svaka I ovog članka putem Interneta na svojim web stranicama i drugim medijima u roku od 40 dana od dana potpisa ovog Ugovora.
Objavljivanje na internet stranicama Agencije, te izmjena i ažuriranje podataka je besplatno.

Članak 10.
Ukoliko Agencija uz suglasnost Iznajmljivača, sama fotografira smještajne kapacitete Iznajmljivača, autorska prava (a posebice prava javnog distribuiranja i Internet prezentiranja) nad svim fotografijama, video zapisima i prikupljenim informacijama od strane Agencije, a nastalim prilikom obrade predmetnog objekta, te obrade makro i mikrolokacije predmetnog objekta trajno zadržava Agencija.
Iznajmljivač se napravljenim fotografijama iz st. I ovog članka može služiti u osobne svrhe jedino uz suglasnost Agencije.
Iznajmljivač preuzima na sebe obvezu da upozori bilo stare goste, bilo druge turističke Agencije koje je angažirao u prodaji svojih smještajnih kapaciteta, a koje se obvezuje upoznati sa Internet adresom predmetnog objekta na domeni Agencije, da su sve fotografije na spomenutoj Internet adresi u vlasništvu Agencije, te da su autorska prava i sva prava korištenja u potpunosti pridržana od strane Agencije.
Ukoliko Agencija utvrdi kršenje autorskih prava (bilo od strane Iznajmljivača, bilo od strane drugih fizičkih ili pravnih osoba koje su angažirane na punjenu Iznajmljivačevih smještajnih kapaciteta) Agencija stječe pravo potraživati naknadu štete od Iznajmljivača, i to u iznosu vrijednosti zbroja svih rezervacija koje je Agencija s Iznajmljivačem realizirala u razdoblju od dana potpisivanja Ugovora, pa do trena kada je povreda autorskih prava ustanovljena.
Ukoliko u trenu ustanovljenja povrede autorskih prava ne postoji ni jedna realizirana rezervacija iznos penala na koju Agencija zbog kršenja autorskih prava ima pravo se računa kao dvostruka vrijednost prosječnog iznosa svih rezervacija Agencije uvećana za pripadajući PDV, a koje su svim Agencijskim gostima obračunate od strane Agencije u godini kada je povreda autorskih prava ustanovljena. Prosječan iznos rezervacije predstavlja kvocijent ukupno obračunate Agencijske marže i broja potvrđenih rezervacija na koju se primijenio obračuna interne kalkulacije Agencijske marže.
Sve obveze Iznajmljivača vezane uz zaštitu autorskih prava nad svim fotografijama, video zapisima i prikupljenim informacijama od strane Agencije, su trajnog karaktera, te trajno obvezuju Iznajmljivača, pa čak i nakon raskida Ugovora.

Članak 11.
Nakon objave podataka i fotografija smještajnih kapaciteta na web stranicama Agencije, Iznajmljivač je dužan provjeriti objavljenje podatke za svoje smještajne jedinice.
Ukoliko Iznajmljivač u roku od 30 dana od dana objave informacija sukladno čl.8 ovog Ugovora, ne kontaktira Agenciju, smatrat će se da je Iznajmljivač suglasan s objavljenim podacima, te da se isti podudaraju sa stvarnim stanjem.

Članak 12.
Od posebne je važnosti, te jedino moguće, da Iznajmljivač pruži gostu osnovnu uslugu smještaja i eventualne dodatne usluge u skladu sa prihvaćenim ugovorom o rezervaciji, te da zakupljeni smještaj čist, opremljen i prazan bude raspoloživ gostu od 14:00 sati na dan dolaska gosta

Članak 13.
Iznajmljivač se obvezuje u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe i pribor za jelo u kuhinji, čiste ručnike, toalet papir i sapun u kupatilu, ormar sa vješalicama u sobama, te par čistih plahti za svakog gosta. Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice izmjena plahti i ručnika će biti obavljana minimalno jednom tjedno.
Ukoliko će se zakup smještajnih jedinica obavljati izvan ljetnih mjeseci, Iznajmljivač se obvezuje osigurati odgovarajuće pokrivače, te adekvatno grijanje.
Svi navedeni sadržaji su uračunati u iskazanu cijenu.
Po odlasku gostiju Iznajmljivač obavlja završno čišćenje smještajne jedinice.
Završno čišćenje je uračunato u iskazanu cijenu.

Članak 14.
Iznajmljivač je dužan od Gosta tražiti uputnicu-VOUCHER, te na temelju informacija iz njega primiti goste i pružiti im one usluge koje su na njemu naznačene.
Iznajmljivač nije dužan primiti više gostiju nego to je naznačeno na voucheru, ni produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog u voucheru, ali uz adekvatnu nadoplatu ima pravo prihvatiti više osoba ili produžiti uslugu smještaja, a o tome je obvezan obavijestiti Agenciju.
Iznajmljivač nije dužan primiti gosta u slučaju dokazivih ili očitih izuzetnih okolnosti (nagla teža bolest, smrtni slučaj, rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, itd.) o čemu je obvezan obavijestiti Agenciju.
Ukoliko bi nakon zaključenja ugovora o rezervaciji za određenog gosta, gosti zahtijevali direktno od Iznajmljivača promjene koje bi utjecale na konačni financijski obračun (datumi dolaska ili odlaska, odnosno broj gostiju, korištenje usluga prehrane…) Iznajmljivač se obvezuje uputiti goste na Agenciju.
Agencija odgovara samo za usluge i goste naznačene u voucheru.

Članak 15.
Iznajmljivač se obvezuje u zakonski propisanom roku obaviti sve potrebite radnje vezane uz prijavu-odjavu Agencijskih gostiju smještenih u njegovim kapacitetima kod nadležnih službi, izvršiti pravovremeno plaćanje pripadajućih poreza, prireza, doprinosa, turističke članarine i boravišne pristojbe, te se uz evidenciju prometa obvezuje voditi i ostale zakonom propisane statističke evidencije.

UPITI O SMJEŠTAJNOJ JEDINICI I REZERVACIJE

Članak 16.
Osnovna komunikacija prilikom postavljanja upita za smještajnu jedinicu i potvrđivanje rezervacije obavlja se neposredno, telefonom ili e-mailom direktno od Agencije.
Za postavljeni upit putem faxa ili maila iznajmljivač je obvezan odgovoriti u roku od 5 sati.

Članak 17.
Pri postavljanju telefonskog upita o slobodnim terminima smještajne jedinice Iznajmljivač je obvezan smještajnu jedinicu za koju je postavljen upit zadržati slobodnu za goste Agencije:
– 24 sata  za upite postavljene od 01.srpnja do 31.kolovoza,
– 48 sati za upite postavljene od 01.svibnja do 30.lipnja,
– 72 sata za upite postavljene od 01.listopada do 30.travnja,
Ukoliko rezervacija počinje u roku od 7 dana od postavljanja upita, Iznajmljivač je obvezan smještajnu jedinicu zadržati slobodnu 24 sata bez obzira o sezoni.
Pri telefonskoj potvrdi rezervacije Agencija je dužna obavijestiti Iznajmljivača za koju je smještajnu jedinicu izvršena rezervacija, vrsta usluge, termin i trajanje usluge, ime Gosta, način plaćanja i šifru vaucher uputnice, a sve navedene podatke Agencija će pismeno dostaviti Iznajmljivaču u roku od 8 dana od dana potvrde rezervacije.

Članak 18.
Ukoliko Gost, potvrdi rezervaciju (uplati akontaciju ili ukupni iznos), Agencija se obvezuje odmah po izvršenoj uplati gosta:
– u svoje ime izdati gostu račun za primljeni predujam, a na njemu će istaknuti napomenu da PDV nije iskazan jer se na zakupljene usluge primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže propisan za putničke agencije.
– poslati gostu  vaučer.
– potvrditi rezervaciju Iznajmljivaču i to na način da mu e-mailom ili sms porukom, odnosno fax uređajem dostavi ugovor o rezervaciji za određenog gosta, a koji će biti jedinstveno numeriran, te u kojem će se nalaziti sve bitne informacije u svezi gosta (ime i prezime nositelja rezervacije i ukupan broj osoba), smještajna jedinica i vrsta usluge koju su rezervirali, termin i konačni obračun predmetne rezervacije, te dinamika i način plaćanja. Ukoliko Iznajmljivač nema e-mail, mobilni aparat ili fax uređaj, Agencijska potvrda rezervacije Iznajmljivaču će biti izvršena telefonski, a odmah potom Agencija će Iznajmljivaču uputiti poštom ugovor o rezervaciji za određenog gosta.

Članak 19.
Iznajmljivač izražava suglasnost da se vrijeme kada mu je Agencija poslala obavijest o potvrđenoj rezervaciji (e-mail ili sms porukom) evidentira i kao vrijeme kada je Iznajmljivač zaprimio poslanu potvrdu.
Ukoliko u roku 24 sata od slanja Agencijske potvrde rezervacije, Agencija ne zaprimi potvrdu o Iznajmljivačevom prihvatu iste, smatrat će se da Iznajmljivač ne prihvaća potvrđenu mu rezervaciju, a time grubo krši odredbe ovog Ugovora. Stranke za taj slučaj dogovaraju ugovornu kaznu (penale) zbog nepridržavanja odredbi Ugovora u iznosu ekvivalentnom dvostrukoj vrijednosti neprihvaćene rezervacije uvećane za pripadajući PDV.
Odmah nakon što postane evidentno i neupitno da Iznajmljivač ne prihvaća potvrđenu mu rezervaciju Agencija će izdati račun za ugovorene penale zbog nepridržavanja odredbi Ugovora sa rokom dospijeća “odmah”, te ga dostaviti Iznajmljivaču e-mailom, fax uređajem ili poštom. Iznajmljivač se obvezuje podmiriti ispostavljeni račun u cijelosti, te potvrdu o izvršenoj uplati uputiti Agenciji najkasnije 24 sata po primitku istog.
Ukoliko u dogovorenom roku Agencija nije zaprimila potvrdu o podmirenju ispostavljenog računa za naknadu štete zbog nepridržavanja odredbi Ugovora Agencija će pokrenuti ovršni postupak na temelju dospjele vjerodostojne isprave. Potpisom ovog Ugovora Iznajmljivač se unaprijed odriče prava prigovora vezanog uz rok dospijeća ispostavljenog mu računa, kao i prava prigovora na izostanak prethodnih upozorenja o pokretanju ovršnog postupka.

PLAĆANJA I CIJENE

Članak 20.
Prilikom rezervacije smještaja Gost može izabrati dva načina plaćanja:

  1. a) plaćanje u cijelosti posredstvom Agencije
  2. b) plaćanje akontacije posredstvom Agencije, a ostatak će uplatiti Iznajmljivaču prilikom dolaska.

Opciju b) iz stavka I ovog članka Iznajmljivač prihvaća uz pisanu suglasnost putem e-maila.

Članak 21.
Iznajmljivač slobodno formira prodajne cijene svojih smještajnih jedinica.
Cjenik je sastavni dio ovog ugovora i cijene izražene u cjeniku važe do pismene obavijesti Iznajmljivača o promjeni cijena.
Cjenik može imati Prilog cjeniku koji je također sastavni dio ovog ugovora, a koristi se ukoliko Iznajmljivač ne može iskazati cijene u Cjeniku, ako ima Cjenik dodatnih usluga ili ako želi promijeniti cijene svojih smještajnih kapaciteta koji su predmet ovog ugovora.
Iznajmljivač može promijeniti cijene sukladno st. II i III ovog članka o čemu je dužan obavijestiti Agenciju telefonom, faxom, mailom ili osobnim dolaskom u prostore Agencije.
Nove cijene važeće su danom objave na Internet stranicama i podstranicama Agencije, najkasnije 15 dana nakon primitka obavijesti o novim cijenama.
Promjena cijene nije dopuštena u odnosu na postojeću potvrđenu rezervaciju.

Članak 22.
Opciju koju je Agencija dala gostu, za rezervaciju čiji su parametri u potpunosti usklađeni s uvjetima objavljenim u Iznajmljivačevom Cjeniku, Iznajmljivač nije u mogućnosti ni na koji način poništiti, pa se posebno ističe važnost činjenice da u svakom trenu Agencija raspolaže stvarnim stanjem dostupnosti Iznajmljivačevog smještaja, odnosno posebno se ističe obveza koju je Iznajmljivač preuzeo čl.7. st.1. ovog Ugovora.
Eventualni zahtjevi Iznajmljivača za poništenjem dane opcije Gostu, zbog već mu pristigle direktne rezervacije koju je upravo namjeravao javiti Agenciji, nemaju nikakvu pravnu težinu, te se kao takvi neće ni uzimati u razmatranje. Prilikom eventualnog razmatranja opravdanosti dane opcije gostu, jedino je mjerodavno stanje zauzetosti smještaja kojim je Agencija raspolagala u trenutku davanja opcije.

Članak 23.
Iznajmljivač jamči da svojom politikom cijena neće dovesti Agenciju u nepovoljni tržišni položaj, odnosno da svojim direktnim gostima neće odobravati niže cijene od onih koje je odobrio Agenciji, da se neće Agencijskim gostima na bilo koji način reklamirati po cijenama nižim od cijena navedenih u cjeniku Iznajmljivača, te da sa Agenciji konkurentskim tvrtkama neće ugovoriti povoljnije uvjete prodaje.
Ukoliko bi Iznajmljivač prekršio ovu odredbu Ugovora, a Agencija snosila štetu zbog toga, Iznajmljivač se obvezuje refundirati Agenciji svu nastalu direktnu i indirektnu štetu u cijelosti.
Ukoliko indirektnu štetu iz stavka III ovog članka nije moguće točno utvrditi stranke suglasno ugovaraju njen minimalan iznos koji je ekvivalentan dvostrukoj vrijednosti rezervacije za koju je Iznajmljivač povrijedio ovu odredbu Ugovora i to uvećan za pripadajući PDV.

Članak 24.
Agencija se obvezuje Iznajmljivaču prema načinu plaćanja iz čl.20. a) opcije uplatiti ukupan iznos rezervacije po dolasku gosta, a najkasnije 1 radni dan nakon dolaska gosta sukladno cjeniku odnosno prilogu cjenika, ali tek po primitku računa od Iznajmljivača.
Prema načinu plaćanja iz čl.20.b) opcije preostali iznos Gost će uplatiti iznajmljivaču prvi dan pri dolasku u smještajnu jedinicu.
Ukoliko Gost odbije platiti ostatak iznosa, Iznajmljivač ima pravo istog ne primiti u smještaj.

Članak 25.
Agencija će uplatiti sve obveze prema iznajmljivaču na osnovu danih podataka i Cjeniku i Prilogu cjenika iz članka 21. ovog Ugovora.
Ukoliko su cijene izražene u stranoj valuti Agencija će izvršiti konverziju na dan obračuna prema srednjem tečaju HNB.

Članak 26.
Boravišna pristojba je uračunata u punu cijenu smještaja.
Agencija ne odgovara za neplaćene boravišne pristojbe Turističkoj zajednici od strane Iznajmljivača.

Članak 27.
Naknada za usluge iz čl.3. ovog ugovora je razlika cijene iz čl.21. ovog Ugovora i cijene objavljene na stranicama Agencije.

ZAŠTITA GOSTA

Članak 28.
Ističe se posebni status kojeg svaki gost kojem se pružaju usluge smještaja treba imati, pa se stoga Iznajmljivač upućuje da sve nedoumice i nesporazume s gostima riješi posredstvom Agencije, a najstrože se zabranjuje upućivanje ili uključivanje gostiju u rješavanje eventualnih razmirica između Iznajmljivača i Agencije.
Posebice se zabranjuje vršiti bilo kakvu prisilu nad gostima ili njihovom imovinom (fizički obračuni sa gostima, uskrata ključeva zakupljenih smještajnih kapaciteta, zapljena osobnih isprava (osobne iskaznice ili putovnice), zapljena osobne imovine…), kao i sve druge akcije koje bi ometale planirani dolazak ili odlazak gostiju u i iz zakupljenih smještajnih kapaciteta, a sve s ciljem da jedna ugovorna strana (Iznajmljivači) prisili drugu ugovornu stranu (goste ili Agenciju) na bezuvjetni prihvat njenih zahtjeva, a koji su u suprotnosti sa definiranom suradnjom.
Kršenjem ove odredbe, ugovorna strana koja je vršila pritisak nad gostima (Iznajmljivač) se obvezuje na ime penala isplatiti drugoj ugovornoj strani (Agenciji) iznos ekvivalentan dvostrukoj vrijednosti sporne rezervacije uvećan za pripadajući PDV.

Članak 29.
Gosti koje je dovela Agencija su Agencijski gosti. Ukoliko Agencijski gosti pokažu interes za ponovni dolazak u predmetni objekt, Iznajmljivač se obvezuje uputiti ih na Agenciju kako bi Agencija sa njima dogovorila i sredila sve potrebne formalnosti prema ustaljenoj proceduri. Agencija zadržava pravo takvim gostima, prema vlastitoj diskrecionoj ocjeni, umanjujući svoju proviziju, dati posebne popuste.

Članak 30.
Posebno se naglašava da Iznajmljivač nije u mogućnosti odbiti goste zbog njihove vjeroispovijesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, odnosno pripadnosti nacionalnoj manjini, spola, spolnog usmjerenja, rase, boje kože, jezika, društvenog podrijetla te političkog mišljenja.
Iznajmljivač je u mogućnosti jedino odbiti grupe mladih gostiju, ali isključivo pod uvjetom da je prethodno obavijestio Agenciju da iste ne prihvaća. Grupom mladih se smatra družina od minimalno tri, isključivo punoljetne, osobe do 29 godina starosti.

ŠTETE, REKLAMACIJE I OTKAZI REZERVACIJA

Članak 31.
Ukoliko Iznajmljivač na dan dolaska gosta, za dio termina ili cijeli zakupljeni termin, samovoljno ponudi gostima drugu smještajnu jedinicu, a gost temeljem toga podnese pritužbu Agenciji, smatrat će se da Iznajmljivač gostima nije ni pružio zakupljenu uslugu smještaja, te će mu se obračunati penali, odnosno ugovorna kazna zbog nepridržavanja odredbi Ugovora u iznosu ekvivalentnom dvostrukoj vrijednosti već prihvaćene rezervacije uvećane za pripadajući PDV i to neovisno od činjenice što je u konačnici, makar i o svom trošku, gostima omogućio zamjenski smještaj.
Na isti način će se postupati i u situacijama kada Iznajmljivač gostima prvotno uskrati zakupljeni smještaj, a naknadno im ga po intervenciji Agencije omogući, no gosti zbog svih proživljenih neugodnosti na licu mjesta odustanu od korištenja usluga smještaja kod Iznajmljivača.
Neželjene situacije tzv. overbookinga je moguće rješavati isključivo na način da agencijski gost dobije zakupljeni smještaj u skladu sa parametrima navedenim na ugovoru o rezervaciji, a da Iznajmljivač svojim direktnim gostima pronađe zamjenski (alternativni) smještaj. Svako drugačije rješenje će rezultirati obračunom penala Iznajmljivaču propisanima u stavku I ovog članka.

Članak 32.
Agencija ne odgovara za štetu koja je nastala uslijed korištenja smještajnih kapaciteta, aparata i uređaja ustupljenih na korištenje gostima, kao i onih nastalih nenamjenskim korištenjem istih.

Članak 33.
Za bilo kakvo oštećenje na uređajima ili opremi koja je dana na korištenje Gostu i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme odgovara Gost, a utvrđivanje eventualne štete mora se izvršiti u prisustvu Gosta.
Gost je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjesta.

Članak 34.
Iznajmljivač je dužan dočekati Gosta sa spremnom, urednom i čistom smještajnom jedinicom.
Neuredna i nepripremljena smještajna jedinica, kao i nepodudarnost između konkretnog stanja i informacija o smještajnoj jedinici navedenim u formularima i internet stranicama Agencije daje Gostu pravo na pritužbu koja može rezultirati otkazom rezervacije.
U slučaju da je Agencija dužna izvršiti povrat sredstava Gostu, Iznajmljivač je dužan izvršiti povrat istih sredstava Agenciji (u slučaju da je uplata bila izvršena sukladno opciji a) iz čl.20.) na temelju potvrde o povratu sredstava Gostu.
Ovim Ugovorom stranke suglasno dogovaraju da će se pri različitom tumačenju svih graničnih situacija, vjera pokloniti Gostu.

Članak 35.
Ukoliko Gost bez prigovora na kvalitetu smještaja, na dan dolaska odluči napustiti objekt, Agencija se obvezuje isplatiti Iznajmljivaču 100% ukupne neto vrijednosti otkazane rezervacije.
Ukoliko je Gost u smještaju boravio minimalno 1 noćenje, te bez prigovora na kvalitetu smještaja, prijevremeno napustio objekt, Iznajmljivač nema obvezu vratiti novac Gostu za dane koje nije iskoristio.
Ukoliko je dinamikom plaćanja između Agencije i Iznajmljivača bilo ugovoreno da će cjelokupno Iznajmljivačevo potraživanje podmiriti Agencija uplatom na žiro račun Iznajmljivača, Agencija se obvezuje isplatiti Iznajmljivaču 100 % ukupne neto vrijednosti rezervacije i to bez obzira što istu gost nije u cijelosti iskoristio.

Članak 36.
Iznajmljivač odgovara za štetu koja nastane Gostu zbog neadekvatnog stanja smještajne jedinice, neispravne opreme ili neispravnog uređaja.

Članak 37.
Agencija u izvanrednim okolnostima ima pravo otkazati potvrđenu rezervaciju, a u tom slučaju Iznajmljivač ima pravo zadržati iznos akontacije.
Ukoliko je otkaz rezervacije dan uslijed rata, štrajka, elementarnih nepogoda ili terorističkih akcija, Iznajmljivač nema pravo na akontaciju rezervacije, a već uplaćenu dužan je vratiti Agenciji.

Članak 38.
Ako Iznajmljivač bez valjanog razloga izvrši otkaz rezervacije, isti je dužan Gostu osigurati smještaj u istoj ili boljoj kategoriji smještaja, na istoj li boljoj lokaciji, te je pritom dužan snositi sve nastale troškove.
Ukoliko Iznajmljivač iz bilo kojeg razloga ne postupi po st I ovog članka, dužan je vratiti iznose uplaćene rezervacije u cijelosti, te nadoknaditi time izazvane troškove i štetu nastalu Agenciji i Gostu.

Članak 39.
Agencija ne odgovara Iznajmljivaču za štetu koja nastane ukoliko Gost bez valjanog razloga otkaže rezervaciju ili se uopće ne pojavi u smještajnoj jedinici u dogovoreno vrijeme. U tom slučaju Iznajmljivaču odgovara Gost.
Ukoliko je ugovorena dinamika plaćanja sukladno b) opciji iz čl. 20. ovog Ugovora, Agencija nije dužna isplatiti Iznajmljivaču iznos koji bi Iznajmljivač naplatio od Gosta u slučaju da se rezervacija realizirala, odnosno da se Gost pojavio u smještajnoj jedinici u dogovoreno vrijeme.
Ovisno o uvjetima otkaza koji su navedeni u Pristupnici, a ukoliko je ugovorena dinamika plaćanja sukladno a) opciji iz čl 20. ovog Ugovora, Agencija će Iznajmljivaču isplatiti iznos čija visina je određena u Cjeniku ili Prilogu cjenika iz čl. 21ovog Ugovora, a koji je prethodno naplatila od Gosta.

Članak 40.
U slučaju da Gost otkaže rezervaciju ili se ne pojavi u smještajnoj jedinici u dogovoreno vrijemezbog  opravdanih razloga koji su uzrokovani izuzetnim osobnim okolnostima(smrtnim slučajem, nezgodom ili naglom bolesti koja iziskuje bolničko liječenje)  ili  višom silom (rat, elementarne nepogode, terorističke akcije, štrajkovi, socijalni nemiri, sanitarni poremećaji, zdravstvene karantene, itd..), isti je dužan predočiti pismenu potvrdu o nastalim opravdanim razlozima, a Agencija zaračunava samo stvarne troškove otkaza rezervacije, a maksimalno 30% od ukupne vrijednosti usluge.
U slučaju opravdanog otkaza rezervacije Iznajmljivač se odriče prava na bilo kakvu odštetu, te se obvezuje Agenciji u cijelosti vratiti novac već uplaćen po osnovi opravdano otkazane rezervacije.

VREMENSKO VAŽENJE UGOVORA

Članak 41.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obje stranke Ugovora, te on stavlja izvan snage sve eventualno ranije potpisane ugovore.
Predmetni Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a otkazati se može jednostrano, pisanim otkazom jedne ugovorne strane drugoj, dostavljenog preporučenom poštom, uz otkazni rok od 30 dana, a u kojem ugovorne strane trebaju poravnati svoja međusobna dugovanja i potraživanja ukoliko takva postoje.
Neovisno od trajanja otkaznog roka Iznajmljivač se obvezuje izvršiti sve obaveze koje proizlaze iz do tada prihvaćenih a još nerealiziranih ugovora o rezervaciji za određenog gosta.
Ukoliko Iznajmljivač ne bi pristao izvršiti prihvaćene obveze iz još nerealiziranih, ugovora o rezervaciji za određenog gosta, a kojima je najavljen i rezerviran dolazak gostiju koji će Iznajmljivačeve kapacitete koristiti uz zastupanje Agencije, ugovorne strane ugovaraju ugovornu kaznu zbog ne pridržavanja odredbi Ugovora u iznosu ekvivalentnom dvostrukoj vrijednosti već prihvaćene rezervacije uvećane za pripadajući PDV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.
Svaki eventualni spor ugovorne strane pokušati će riješiti sporazumno.
U slučaju da ugovorne strane ne uspiju riješiti spor suglasne su da je za njegovo rješavanje mjesno nadležan stvarno nadležni sud u Splitu.

Članak 43.
Ugovor je sastavljen u dva primjerka, jedan za Iznajmljivača, a drugi za Agenciju.
Potpisom Ugovora ugovorne strane potvrđuju da su upoznate sa svim navedenim odredbama, te da isti u cijelosti prihvaćaju.

U Splitu, dana 01.01.2018.g

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kada odlučite iznajmiti/oglasiti svoj smještaj putem ugovora s tvrtkom Adiona travel, obrađujemo osobne podatke koje pružite u vezi sa sklapanjem ugovora. Obično se pritom radi o vašem imenu, adresi, OIB-u, broju telefona, potencijalnoj adresi e-pošte, informacijama o vašem bankovnom računu te informacijama o vašem smještaju.

Kada iznajmite svoju kuću za odmor putem tvrtke Adiona travel, obrađujemo osobne podatke koje pružite o svojoj kući za odmor prilikom sklapanja ugovora jer je ta obrada nužna za izvršavanje i unaprjeđenje usluge najma i ispunjenje naših ugovornih obveza. U slučaju da niste voljni pružiti nam te informacije, nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne obveze.

Vaše osobne podatke poput imena, kontakt broja, email adrese te adrese smještajnog objekta dijelimo eventualno sa partnerima (ukoliko na to pristanete), te gostima uslijed potvrđene rezervacije.

 

Agencije partneri:
  Slikovni rezultat za airbnb